اِنَّی لَاُ حِبُّ اَن اَدُومَ عَلَی العَمَلِ وَ اِن قلَّ


من دوست دارم که در کار پیوسته باشم اگر چه اندک باشد .