پیروزی مقتدرانه تیم والیبال پایگاه مقاومت بسیج مقداد در مقابل تیم خوب و قدرتمند دهیاری موغار، بازی  پنج شنبه1394/04/11در سالن ورزشی 17شهریوراردستان