جلسه هماهنگی  و توجیه برنامه های صالحین سال1394 با حضور سرگروه های شجره طیبه صالحین  پایگاه مقاومت بسیج مقداد و مسئول محترم تربیت و آموزش حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) روز چهار شنبه نهم اردیبهشت ماه در محل پایگاه برگزار گردید.