وفات بانوی بزگوار ، حضرت خدیجه را بر همه ی شیعیان تسلیت می گویم.