//bayanbox.ir/id/6201987722257294788?view

مسجد ای خانه آباد خدا 

مسجد ای پایگه یاد خدا

*** *** ***

از بلندیّ مناری از نور

می زنی بانگ،به نزدیک و به دور

*** *** ***

می کنی دعوتمان با صد شور 

که بیایید به درگاه غفور...

 *** *** ***