الهی رجب گذشت و ما از خود نگذشتیم،الهی به فضل ورحمتت از گناهان مابگذر...سلام برشعبان واعیادش،سلام برحسین وعباسش،سلام بر سجادوسجودش،سلام بر علی اکبروجوانی اش.سلام بر نیمه شعبان ومولود پرنور وسرورش...

همراهان گرامی نیت کنیم و تا روز نیمه شعبان هر روز صد دسته گل صلوات هدیه کنیم جهت سلامتی وتعجیل در فرج مولا ومقتدایمان حضرت مهدی صاحب الزمان (عج)

اللهم عجل لولیک الفرج...