«خواهر مسلمان: حــــــجــــاب  شما موجب حفظ نگاه برادران خواهدشد.

برادر مسلمان: بی اعتنایی شما و حفظ نگاه شما موجب حجاب خواهران خواهد شد.»