جسم تو کامل است،ناقص نیست
 
میدهد عطر یک بغل گل یاس

دستت اما حکایتی دارد

رحم الله عمی العباس!