مقام معظم رهبری

از همه ی واجبات مهمتر ، نماز است . ((و اعلم انّ کلّ شیء من عملک تبع لصلاتک ))

همه ی کار انسان تابع نماز است . نماز را به وقت بخوانید ، با توجه و با حضور قلب بخوانید .