جوانان عزیز ! دشمن روی شما سرمایه گذاریهای زیادی می کند ؛ حواستان جمع باشد . عده ایی را به بی تفاوتی می کشاند ، وعده ایی را دلسرد و مایوس می کند یاس بزرگترین آفت جوان است .

جوانان بدانند که متاسفانه یاس به روح جوانان زودتر راه پیدا می کند ، همچنان که امید این گونه است ، در مقابل یاسی که دشمن می خواهد به جوانها تلقین و تزریق کند ، خودتان را مصونیت بدهید .