بــــیرون نـــمیرود زدلــــم شــــــوق دیــــدنت

تــــا لحظـــه ای کـــه روحـــم از ایـــن تـــن بــــدر شـــــود