نوجوانان بسیجی طرح صالحین پایگاه مقاومت بسیج مقداد به مناسبت میلادپرنور وسرور مولا و مقتدایمان حضرت اسدالله الغالب امیرالمومنین امام علی ابن ابیطالب (ع) با برپایی ایستگاه صلواتی از رهگذران با شربت وشیرینی پذیرایی نمودند.